1800-2000-60

24/7 תמיכה טלפונית

קצבת זקנה

מטרת קצבת הזקנה היא הבטחת  הכנסה חודשית קבועה לאדם לעת זקנתו. לקצבת זקנה על-פי חוק הביטוח הלאומי, זכאי תושב ישראל שהגיע לגיל המזכה ובלבד שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק.

* תושב ישראלי מוגדר מי שמרכז חייו בישראל, לדוגמה מקום מגורים קבוע, מקום שהות המשפחה, מקום שבו מתחנכים הילדים, מקום עבודה עיקרי, מקום לימודים. על הטוען לתושבות להוכיח את קיומה.

קצבה שלא נגבתה על ידי הזכאי

מקבל קצבת זקנה שנפטר, ולא גבה את מלוא הקצבה שהגיעה לו, ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (בלי תוספת השלמת הכנסה) לשאיריו (אלמנה, אלמן או יתומים הזכאים לקצבת שאירים). באין שאירים ישולם סכום הקצבה שלא נגבה (אך לא יותר מסכום הקצבה בעד 6 החודשים האחרונים שלפני פטירת הזכאי לקצבה) למי שיוכיח שסיפק לזכאי לקצבה מצרכים או שירותים חיוניים בשנה האחרונה לחייו, ולא שולם לו בעדם.  כדי לקבל את סכום הקצבה שלא נגבתה, יש למלא טופס תביעה ליתרת קצבה

קצבת זקנה

תנאי הזכאות לקצבת זקנה

קצבת הזקנה תלויה בעצם היות המבוטח תושב ישראל, במינו (גבר או אישה) ובאיזה גיל עלה לארץ. אלו שאינם מבוטחים בביטוח זקנה ואינם זכאים לקצבת זקנה. בתנאים מיוחדים תשולם להם גמלת זקנה מיוחדת על חשבון משרד האוצר.

גבר יהיה מבוטח בביטוח זקנה אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אם הוא עלה לארץ לאחר גיל זה, הוא יהיה מבוטח בביטוח זקנה רק אם עלה לראשונה לפני גיל 62-60 (על פי תאריכי הלידה והעלייה לארץ). גברים שעלו לארץ לאחר גיל זה כמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי.

אישה תהיה מבוטחת בביטוח זקנה אם היא תושבת ישראל בת 18 ומעלה, ונולדה לאחר 1.1.1931. אם היא עלתה לארץ לאחר גיל זה, היא תהיה מבוטחת בביטוח זקנה, רק אם עלתה לראשונה לפני גיל 60-62 (על פי תאריכי הלידה והעלייה לארץ המפורטים באתר הביטוח הלאומי). כפי שמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי.

קיימים 2 מסלולי ביטוח לאישה, לצורך חישוב תקופת האכשרה שלה:

מסלול הביטוח נקבע בהתאם למצבה המשפחתי של האישה (נשואה, רווקה, גרושה ועוד), ואם היא עבדה או לא עבדה. כיוון שאישה במהלך חייה עשויה לשנות את מצבה המשפחתי או התעסוקתי, גם מסלול הביטוח שלה משתנה מעת לעת בהתאם.

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 1 אם היא עונה על אחד התנאים האלה:

– היא נשואה לבעל מבוטח בביטוח זקנה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית.
– היא מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה, ואינה עובדת לא כשכירה ולא כעצמאית

אישה תהיה מבוטחת במסלול ביטוח 2, אם היא אחת מאלה:

– אישה עובדת – בכל התקופות שבהן היא עובדת, בלי קשר למצבה המשפחתי.
– רווקה, גרושה – בין אם היא עובדת ובין אם אינה עובדת.
– אישה נשואה שבעלה אינו מבוטח בביטוח זקנה – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים מכוח בעלה שנפטר – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– עגונה – אישה נשואה, שחלפו שנתיים מאז נעלמו עקבות בעלה, או שהוא נמצא בחו”ל לפחות שנתיים, שלא בהסכמתה, ולא נשא במזונותיה באותו הזמן – בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.
– נכה – אישה המקבלת קצבת נכות, בין אם היא עובדת ובין אם היא אינה עובדת.

קבלת קצבת זקנה למי שנמצא בחו”ל

מעבר ממסלול ביטוח אחד לאחר – עם שינוי במצבה המשפחתי או התעסוקתי של האישה, משתנה גם הגדרת סוג הביטוח שלה, בהתאם למפורט למעלה. כך שכל אישה במהלך חייה יכולה שיהיו לה תקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 1 ותקופות שבהן היא מבוטחת במסלול ביטוח 2.

הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה – קיימים שני גילאים מזכים: גיל פרישה מעבודה ויציאה לגמלאות (בכפוף למבחן הכנסות) וגיל זקנה (שהינו גיל 70 לגברים ו- 65 לנשים ואינו תלוי בגובה ההכנסות). גם גיל הפרישה וגם גיל הזכאות עולים בהדרגה ובהתאם לתאריך הלידה.

הגיל הראשון- גיל הפרישה:

כשתגיע לגיל הפרישה תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שאתה/את עומד/ת במבחן הכנסות. כלומר: בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה על סכום שנקבע, והכנסתך שלא מעבודה (כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות) אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון.

עד 30 ביוני 2004 גיל הפרישה היה 65 לגברים ו-60 לנשים. החל ב–1 ביולי 2004 גיל הפרישה אינו אחיד כפי שהיה, והוא נקבע בהתאם לתאריך הלידה, כפי שמפורט בטבלאות הביטוח הלאומי.

מקבלי קצבת נכות כללית ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה יקבלו את קצבת הנכות הכללית או את קצבת הבטחת ההכנסה עד לגיל הפרישה. מגיל הפרישה יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד. מקבלי דמי אבטלה, גברים ונשים, יקבלו את דמי האבטלה עד גיל הפרישה שנקבע לגברים. מגיל הפרישה שנקבע לגברים יתחילו לקבל קצבת זקנה בלבד.

קצבת זקנה חלקית מגיל הפרישה ועד ההגעה לגיל הזכאות – אם הכנסתך החודשית עולה במעט על “ההכנסה המרבית” החודשית, תשולם לך “קצבת זקנה חלקית” שהיא הקצבה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מהסכום העולה על “ההכנסה המרבית” – ובלבד שסכום הקצבה ה”חלקית” המגיעה לך הוא לפחות 148 ש” לחודש (נכון לינואר 2012). על “קצבת זקנה חלקית” ניתן לוותר ובפרק הזמן שאינך מקבל אותה, תזוכה בצבירת תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה.

הגיל השני- גיל הזכאות לקצבת זקנה:

אם לא היית זכאי לקצבת זקנה בגיל הראשון (גיל הפרישה), עקב הכנסות גבוהות, בגיל השני (גיל הזכאות לקצבת זקנה) תהיה זכאי לקצבה, בלי קשר להכנסותיך.

השלמת תקופת אכשרה (תקופות ביטוח) – השלמת תקופת האכשרה משמעותה צבירת חודשי וותק. קיימת תקופת אכשרה שונה לגברים ולנשים.

תקופת אכשרה לגבר:

תהיה זכאי לקצבת זקנה אם היית מבוטח בביטוח זקנה וצברת אחתמתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

60 חודשים בהם שולמו בגינך דמי ביטוח לאומי בעשר השנים שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה או 144 חודשים שבהם היית מבוטח בביטוח זקנה (במהלך החיים)
– או 60 חודשים לפחות שולמו בגינך דמי ביטוח לאומי, ובלבד שמיום שנעשית תושב ישראל לראשונה, גדול מספר החודשים שבהם היית מבוטח ממספר החודשים בהם לא היית מבוטח.

אם אתה תושב חוזר, ולא צברת תקופות אכשרה בהתאם למפורט למעלה, אתה יכול להיות זכאי לגמלת זקנה מיוחדת עד שתצבור תקופת אכשרה.

תקופת אכשרה לאישה:

אם הגעת לגיל הפרישה כשאת אישה נשואה (למבוטח בביטוח זקנה) או אלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה , תהיי זכאית לקצבת זקנה מגיל הפרישה ואילך, וזאת במידה והיית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 2, וצברת אחת מתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

60 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 2 ב- 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותך בקצבת זקנה או 144 חודשי ביטוח שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 2
– או 60 חודשי ביטוח לפחות שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 2, ובלבד שמיום שנעשית תושבת ישראל לראשונה, גדול מספר החודשים שבהם היית מבוטחת ממספר החודשים בהם לא היית מבוטחת

במידה ולא צברת אחת מתקופת האכשרה המפורטות למעלה, את עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיעי לגיל הזכאות לקצבת זקנה, ובלבד שהיית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 1, וצברת אחת מתקופות האכשרה האלה (תקופות ביטוח):

60 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 1, בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל הזכאות לקצבת זקנה

– או 144 חודשים שבהם היית מבוטחת בביטוח זקנה במסלול מס’ 1.

נשים פטורות מתקופת אכשרה במידה והן אחת מאלה: גרושה, אלמנה שאינה מקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, עגונה, אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה, אישה שקיבלה קצבת נכות כללית בחודש שקדם לחודש שבעבורו היא זכאית לקצבת זקנה. במידה והינך מתאימה לאחד מהקריטריונים את עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה מגיל הפרישה ואילך.

אישה רווקה שנולדה בארץ או שעלתה לארץ לראשונה אחרי גיל 55 -59, כפי שמפורט בטבלה, תהיה פטורה מצבירת תקופת אכשרה. תקופת האכשרה שלה לצורך קבלת קצבת זקנה תהיה בהתאם לכללים שפורטו למעלה לגבי “גבר”.

שולמו בעדך דמי ביטוח כחוק

עובד שכיר – אחריות תשלום דמי הביטוח בעדו מוטל על מעסיקו ולכן קצבת הזקנה שלו אינה נפגעת במידה ולא הועברו התשלומים או שלמעסיק קיים חוב למוסד לביטוח לאומי. המבוטח השכיר כן אחראי לתשלום דמי הביטוח, בזמן שאינו מקבל שכר, לדוגמא בזמן חופשה ללא תשלום הנמשכת יותר מחודשיים.

עובד עצמאי – עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו. אם הוא ממשיך לעבוד, ומקבל קצבת זקנה – עליו לשלם דמי ביטוח רק לענף נפגעי עבודה.

מי שאינו עובד (לא כשכיר ולא כעצמאי) – עליו לשלם את דמי הביטוח בעצמו, עד למועד זכאותו לקצבת זקנה.

עקרת בית אינה חייבת לשלם דמי ביטוח, והיא תהיה עשויה להיות זכאית לקצבת זקנה כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה. עקרת בית לפי חוק ביטוח זקנה נחשבת אישה תושבת ישראל, מבוטחת, נשואה (חוץ מאשה עגונה), שבן זוגה מבוטח וכן אלמנה שמקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים, והן אינן עובדות לא כשכירות ולא כעצמאיות.

אתה/את עומד/ת במבחן הכנסות (מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה)

זכאותך לקצבת זקנה מגיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן הכנסות. ההכנסות שנלקחות בחשבון לשם כך הן ההכנסות שלך בלבד מעבודה ושלא מעבודה (שכר, השכרת נכסים או השקעות) ולא הכנסותיו של בן הזוג. הכנסה מקצבה המשולמת על פי חוק ישראלי או דיני חוץ, או על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנעשו בישראל או בחוץ לארץ (כגון פנסיה ממקום העבודה או פנסיה מגרמניה) או הפרשי הצמדה על מלוות או על פיקדונות או על תוכניות חיסכון (ובלבד שהם פטורים ממס הכנסה), אינם מובאים בחשבון בבדיקת זכאותך לקצבת זקנה.

כשתגיע לגיל הזכאות לקצבת זקנה, תהיה זכאי לקצבה, ללא קשר לגובה הכנסותיך ובתקופה שאינך מקבל קצבת זקנה בין תהיה זכאי לתוספת דחיית קצבה להפוך את זה ללינק בשיעור של 5% עבור כל שנה עד להגיעך לגיל הזכאות.

באתר הביטוח הלאומי קיים מחשבון המדמה לבדיקת זכאותך לקצבת זקנה. באמצעות מענה על שאלון, תוכלו לבדוק אם אתם עונים על תנאי הזכאות, ולפיכך עשויים להיות זכאים לקצבה.

הגשת תביעה לקצבת זקנה

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה, סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. יש לרשום בטופס התביעה את כל הפרטים הנדרשים, ולצרף כל מסמך שיש בו כדי להוכיח את הזכאות לקצבה או לתוספת. אי-המצאת מסמך כלשהו עלול לעכב את הטיפול בתביעתך. ניתן לשלוח את טופס התביעה בדואר או למוסרה בסניף.

אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר 12 חודשים מהמועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית. שים לב, עלייך לציין את שם הבנק , כתובתו ואת מספר החשבון שאליו תועבר הקצבה. אם אין בנק סמוך למקום המגורים, תשולם הקצבה בבית דואר או בדואר נע (עליך להודיע למוסד לביטוח לאומי לאיזה בית דואר לשלוח את קצבתך). יש לגבות את הקצבה בבית הדואר לא יאוחר מ–19 בחודש שלאחר חודש התשלום. קצבה שלא נגבתה בבית הדואר עד המועד הזה תצורף אל אחד התשלומים הבאים. קצבה שלא נגבתה 3 חודשים רצופים, יופסק תשלומה עד לבירור.

אם אתה חבר קיבוץ או מושב שיתופי, תוכל לבקש שקצבתך תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בשל הגבלות רפואיות, אינך יכול לגבות את הקצבה, תשולם קצבתך למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

אם אתה נמצא בבית אבות במימון המדינה, תחולק קצבתך על פי דרישת הגוף הציבורי למימון שהייתך בבית האבות, לכלכלת התלויים בך (אישה וילדים) וכן לדמי כיס עבורך. ניתן לבקש מן המוסד לביטוח לאומי לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת על גבי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים . יש לציין את פרטי הבנק והשותפים לחשבון. להגשת הבקשה לשינוי מקום תשלום יש לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך.

הטבות למקבלי קצבת זקנה

רשויות מקומיות – מקבלי קצבת זקנה עשויים להיות זכאים להנחות במסי ארנונה, המוענקות על בסיס הכנסות. את הבקשה להנחה יש להגיש לרשות המקומית. הרשימות של מקבלי הקצבאות מועברות מביטוח לאומי ישירות לרשויות. אין צורך לפנות לביטוח הלאומי.

משרד התחבורה – נשים שהגיעו לגיל 60, וגברים שהגיעו לגיל 65, זכאים להנחה בתחבורה הציבורית. ההנחה בשיעור 50% בכל סוגי הכרטיסים הקיימים על סמך תעודת זהות או כרטיס אזרח ותיק.

לבירורים במקרה של אובדן תעודת הזכאות להנחה בתחבורה הציבורית יש לפנות לטל’ 1-222-5678 או בחיוג מקוצר 5678* בימים א – ה בין השעות 7:00 – 20:00, וביום ו’ בין השעות 7:00 – 12:00.

משרד הבינוי והשיכון- מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע באחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקמונה וחלד). את הבקשות יש להפנות לחברות שזכו במכרז: מתן חן, עמגר ועמידר.

רשות השידור- מקבלי קצבת זקנה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של 100% בתשלום אגרת רשות השידור. ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

קופת חולים- מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% ברכישת התרופות. עם זאת, בני זוג המקבלים קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה, בתנאי שהגיעו לגיל הפרישה. מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה וכן מי שבסמוך לפני שקיבלו קצבת זקנה שולמה להם קצבת נכות, זכאים לפטור מאגרות שירותים רפואיים, כגון ביקור אצל רופא והתחייבות לביצוע בדיקה.

ותיק מלחמה נזקק (וטרן) המקבל השלמת הכנסה וכן ותיק מלחמה המקבל השלמת הכנסה בסמוך למעבר מקבלת קצבת נכות לקבלת קצבת זקנה – זכאי ל-75% הנחה עבור תרופות, וזכאי גם לפטור מאגרת שירותים רפואיים, כגון ביקור אצל רופא והתחייבות לביצוע בדיקה.

ההנחה ניתנת באופן אוטומטי בהתאם לרשימות המועברות על ידי המוסד לביטוח לאומי.
לבירורים ניתן לפנות לתחום רישום והקצאה בביטוח לאומי בימים א’ – ה’ בן השעות 13:30-8:00
בטלפון 02-6462000

חברת חשמל – אלה זכאים לשלם תשלום מופחת לחברת החשמל בדירה המשמשת למגוריהם, בשיעור של 50% עד 400 קו”טש: מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה או מקבלי קצבת זקנה בסכום השווה לקצבת הנכות ששולמה להם לפני שהגיעו לגיל הפרישה (ההנחה ניתנת החל ב-18 ביולי 2011 ). הרשימות של הזכאים לתשלום המופחת מועברות מביטוח לאומי ישירות לחברת החשמל, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי בעניין זה.

חברת בזק- מקבלי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה זכאים להנחה בשיעור של 50% מחברת בזק על קו הטלפון הרשום על שמם והנמצא בדירה המשמשת למגוריהם. הרשימות של הזכאים מועברות מביטוח לאומי ישירות לחברת החשמל, ואין צורך לפנות לביטוח הלאומי בעניין זה.

שינוי גודל גופנים

שירותי סיעוד עד הבית

השאירו פרטים:

מוקד ייעוץ חינם