קצבת זקנה לתושב חוץ


הזכות לקצבת זקנה ניתנת לתושב ישראל המבוטח בביטוח זקנה. לפי סעיף 324 לחוק, מי שמקבל קצבת זקנה ושוהה בחו”ל באופן זמני, תשולם לחשבון הבנק שלו בישראל קצבת הזקנה בחו”ל וזאת עד 3 חודשים לכל היותר. בתנאים מסוימים המפורטים כאן, יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם את הקצבה בזמן השהות בחו”ל גם לאחר 3 חודשים. בכל מקרה, אישה שמקבלת קצבת זקנה כעקרת בית אינה זכאית להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה שלה מעבר ל-3 חודשים.

החל ב-1 בינואר 2007 תשולם תוספת השלמת ההכנסה למי שהוא או בת זוגו הגיעו לגיל הפרישה, גם בעד תקופה שהם יוצאים לחו”ל, ובלבד שיצאו לחו”ל 3 פעמים לכל היותר בשנה קלנדארית אחת (מינואר עד דצמבר), ולתקופה של 72 ימים (רצופים או מצטברים) לכל היותר בשנה קלנדארית אחת. לכן, חייב מקבל קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה (וכן מקבל קצבת הבטחת הכנסה) להודיע לסניף הביטוח הלאומי שבמקום מגוריו על כל יציאה שלו לחו”ל. אם הוא לנשוי, עליו להודיע גם על יציאת בת הזוג לחו”ל.

מי שיצאו לחו”ל יותר מ-3 פעמים בשנה קלנדארית אחת, או ששהו בחו”ל יותר מ-72 ימים בשנה קלנדארית אחת – לא תשולם להם תוספת השלמת הכנסה בעד כל התקופה ששהו בחו”ל באותה שנה קלנדארית, לרבות חודש היציאה וחודש החזרה מחו”ל. עם זאת, מי שיצא לחו”ל בגלל אבל על בן משפחה מדרגה ראשונה (בן זוג, הורים, ילדים, אח, אחות) למשך 3 שבועות לכל היותר – היציאה הזאת לא תיחשב במניין היציאות לחו”ל באותה שנה קלנדארית. כמו כן, מי שיצא לחו”ל לצורך קבלת טיפול רפואי, ומתקיימים בו התנאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה, ימשיך לקבל את תוספת השלמת הכנסה למשך 6 חודשים לכל היותר.

מקבל קצבת זקנה מיוחדת חייב להודיע לביטוח הלאומי על כל יציאה שהוא יוצא לחו”ל. במידה והוא שוהה בחו”ל באופן זמני והוא ממשיך להיות תושב ישראל, ימשיך לקבל את הקצבה המיוחדת רק בחודש היציאה ובמשך חודש קלנדארי אחד לאחר חודש היציאה. הקצבה תחודש על פי שיקול דעתו של הביטוח הלאומי בחודש שבו יחזור לארץ. מקבל קצבת זקנה מיוחדת השוהה בחו”ל לזמן ממושך, תופסק הקצבה מהחודש שבו יצא מן הארץ. הקצבה תחודש עם שובו לארץ, רק אם יוכר כתושב ישראל. בן זוג שנשאר בארץ, עליו לפנות לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריו לבירור זכויותיו.

לא תשולם קצבה למי שנמצא במדינת אויב.

מקבל קצבת זקנה, אם אתה מתכוון לצאת מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים, עליך לדווח על כך למוסד לביטוח לאומי. יציאתך לחו”ל עלולה ליצור לך חובות שתחויב להחזירם למוסד לביטוח לאומי.

קבלת קצבה במדינה שיש בה אמנה:

אדם השוהה בחו”ל, במדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה לביטוח סוציאלי במדינות אמנה (כגון: אוסטריה, בולגריה, בלגיה, ברטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, פינלנד, צ’כיה צרפת, שבדיה ושוויץ), תשולם לו קצבת זקנה באותה מדינה, בהתאם לכללים הקבועים בחוק ובהתאם לכללים שנקבעו באמנה.

כדי לקבל את תשלום קצבת הזקנה במדינת האמנה יש לפעול לפי הכללים האלה:

מי שהחל לקבל את קצבת הזקנה בארץ, ויצא לחו”ל למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה – ימשיך לקבל את הקצבה במדינת האמנה, גם אם חדל להיות תושב ישראל. כדי להמשיך לקבל את הקצבה עליו לפנות בכתב אל הביטוח הלאומי ולבקש לקבל את הקצבה במדינה שבה הוא מתגורר. עליו למסור את פרטיו האישיים, לכתוב את כתובתו באותיות לועזיות ברורות ולמסור את פרטי חשבון הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה.

מי שלא החל לקבל את הקצבה בארץ ויצא לחו”ל (למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה) – בהגיעו לגיל הפרישה הוא עשוי להיות זכאי לקצבת זקנה, גם אם חדל להיות תושב ישראל. על מנת לבדוק זאת עליו לשלוח טופס תביעה לקצבת זקנה לביטוח הלאומי, להפוך את זה ללינק ולצרף את המסמכים הבאים:
– אישור מהבנק על פרטי חשבון הבנק וכתובת הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה
– כתובת מגורים מדויקת כתובה באותיות לועזיות ברורות
– “אישור חיים” להפוך את זה ללינק חתום על ידי הקונסוליה /נוטוריון מוכר / רשות מקומית או מוסד סוציאלי, במדינה שבה הוא מתגורר
– הצהרה על הכנסותיו ועל הכנסות בת הזוג.

מי שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית ויצאה לחו”ל למדינה שנכרתה בינה ובין ישראל אמנה – לא תהיה זכאית להמשך תשלום הקצבה בהיותה בחו”ל, אלא ל-3 חודשים בלבד.

מי שקיבלה קצבת זקנה בגלל שהייתה פטורה מתקופת אכשרה – עליה לפנות בכתב לביטוח הלאומי ולצרף אישור חיים מגורם מוסמך, כתובת מגורים מדויקת שלה ומספר חשבון הבנק שבו היא מבקשת לקבל את הקצבה. זכותה להמשך תשלום קצבת הזקנה ייבדק בסניף הביטוח הלאומי שאליו השתייכה.

המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי- השוהים בחו”ל ומקבלים קצבת זקנה מהביטוח הלאומי נדרשים להמציא טופס “אישור חיים” להפוך את זה ללינק למוסד לביטוח לאומי בישראל חתום על ידי הקונסוליהנוטריון מוכררשות מקומית או מוסד סוציאלי, במדינת שבה הם מתגוררים.

שינוי ארץ המגורים- אדם שמעתיק את מקום מגוריו ממדינת אמנה אחת בחו”ל לאחרת, לדוגמה מבריטניה לצרפת, תיבדק זכאותו לקצבת הזקנה מחדש, על פי האמנה של המדינה שבה הוא מתגורר.

אדם שהעתיק את מגוריו בחו”ל ממדינת אמנה למדינה שאין אתה אמנה, תיבדק זכאותו לקצבת הזקנה לפי הכללים לקבלת קצבה במדינה שאין עמה אמנה.

קבלת קצבה במדינה שאין בה אמנה:

הקשישים הזכאים לקבל קצבת זקנה במדינת שאין עמה אמנה הינם אלו שקיבלו קצבת זקנה בארץ או שיצאו למדינה שאין עמה אמנה, והגיעו לגיל הפרישה כשהם עדיין תושבי ישראל. הזכאות לקצבת הזקנה תהיה ל-3 חודשים לכל היותר, אך מי שיצא לחו”ל לפני 1 באוגוסט 2009, תשולם לו קצבת הזקנה בחו”ל עד 6 חודשים לכל היותר. עם זאת, מי שעומד בתנאים הבאים יוכל לקבל את קצבת הזקנה בחו”ל גם לאחר 3 חודשים: זקן שקיבל את קצבת הזקנה לראשונה בהיותו תושב ישראל, השלים תקופת אכשרה כנדרש בחוק והיה בישראל 30 שנים. או שהוא היה מבוטח 144 חודשי ביטוח מלאים לפחות בהיותו בישראל, ומתוך התקופה הזאת היה מבוטח 12 חודשים לפני מועד הזכאות לקצבת זקנה, או הוא היה מבוטח 12 חודשים בהיותו מקבל קצבת זקנה.

אישה שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית, זכאית רק ל-3 חודשי קצבה בהיותה בחו”ל. כאשר תשוב לארץ תחודש לה הקצבה.

המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי – פעם בשנה נדרש הקשיש להמציא “אישור חיים” להפוך את זה ללינק חתום על ידי הקונסוליהנוטריון מוכררשות מקומית מוסד סוציאלי.

אם אתה מתכוון לשהות בחוץ לארץ יותר מ–3 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי (למחלקת זקנה) על נסיעתך.

קבלת קצבת זקנה בארצות הברית:

בן מדינת ישראל וארצות הברית לא נחתם הסכם לביטוח סוציאלי או אמנה בנושא, אך עם זאת לפי הסכם ידידות וספנות שנחתם בינהן נקבע, כי מי שהתחיל לקבל קצבת זקנה בארץ ויצא לארצות הברית, תשולם לו הקצבה בזמן שהותו בארצות הברית. על מנת לקבל את הקצבה בארצות הברית, יש לפנות בכתב אל הביטוח הלאומי ולמסור את הפרטים האישיים, את הכתובת באותיות לועזיות ברורות ולמסור את פרטי חשבון הבנק שבו הוא מבקש לקבל את הקצבה.

אישה שקיבלה קצבת זקנה כעקרת בית ויצאה לארה”ב – זכאית לתשלום הקצבה בארצות הברית במשך 3 חודשים בלבד. כאשר תשוב לארץ יחודש לה תשלום הקצבה.

אישה שקיבלה קצבת זקנה מכיוון שהייתה פטורה מתקופת אכשרה – עשויה להמשיך ולקבל את קצבת הזקנה בהיותה בארה”ב. המשך תשלום הקצבה ייבדק בסניף.

המצאת אישור חיים לביטוח הלאומי- השוהה בארצות הברית ומקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי נדרש להמציא טופס “אישור חיים” להפוך את זה ללינק למוסד לביטוח לאומי בישראל חתום על ידי הקונסוליה נוטריון מוכר רשות מקומית או מוסד סוציאלי בארצות הברית.

שינוי מקום המגורים- מי שהעתיק את מקום מגוריו מארצות הברית למדינה אחרת, תיבדק זכאותו לקצבת הזקנה מחדש, בהתאם לכללים המפורטים באתר זה.

שינוי גודל גופנים

מוקד ייעוץ חינם