קבלת קצבת זקנה וקצבה נוספת

על פי החוק, לא ישלם לך המוסד לביטוח לאומי כמה קצבאות בפרק זמן אחד (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד, שישולמו לך גם בזמן שאתה זכאי לקצבת זקנה) ועליך לבחור באחת הקצבאות הבאות:

אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת “תקופת אכשרה” (תקופת ביטוח), תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לך. זכות זאת אינה ניתנת ל”עקרת בית” שזכאית לקצבת זקנה.

אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים; או שתקבל מחצית קצבת זקנה ונוסף עליה קצבת תלויים מלאה.

 אם אתה זכאי גם לקצבת זקנה וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, עליך לבחור באחת הקצבאות. אם בחרת בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת הזקנה המגיעה לך. בתנאים מיוחדים יהוון המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות שלך (ישלם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תקבל את קצבת הזקנה המגיעה לך.

מענק חימום:

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי משפחתי בגובה 536 ₪ (נכון לינואר 2012) עבור חימום למקבל קצבת זקנה ולמקבלי גמלת זקנה מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:

הקשיש מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה ו מתגורר באזור המוגדר “קר” על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

מענק פטירה:

מענק פטירה הוא מענק חד-פעמי בגובה 8,475 ₪ (נכון לינואר 2012) והינו משולם במקרים הללו:

במידה והנפטר קיבל מהביטוח הלאומי קצבת זקנה, שאירים, נכות כללית או שירותים מיוחדים לנכים, ישולם מענק חד-פעמי למי שהיה בן זוגו בשעת פטירתו. באין בן זוג, ישולם המענק לילדו של מקבל הקצבה, ובלבד שהילד עונה על הגדרת ילד על פי חוק הביטוח הלאומי. מענק הפטירה משולם בדרך כלל באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.

אם נפטר בן זוגו של מי שמקבל קצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה, ישולם למקבל הקצבה מענק פטירה באופן אוטומטי.

במקרה של פטירתם של שני בני הזוג בהפרש זמן קצר, ישולם מענק פטירה גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה ואם מתקיימים כל התנאים האלה (במקרה זה יש להגיש תביעה למענק פטירה) להפוך את זה ללינק:
1. מכוחו של המנוח הייתה זכות למענק פטירה לבן/בת זוג
2. בן זוגו של המנוח נפטר בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ולא שולם מענק פטירה.
3. אין למנוח ילד כהגדרתו לפי חוק הביטוח הלאומי.

תעודת פטירה מונפקת על ידי משרד הפנים.

הקשיש מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה ו מתגורר באזור המוגדר “קר” על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

השלמת הכנסה לקצבת זקנה

תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה תשולם לך על פי-חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח הכנסה מינימאלית לקשישים בעלי יכולת כלכלית מועטה.

 תנאי הזכאות לתוספת השלמת הכנסה: מצטערת על הסעיפים המבלבלים ככה ביטוח לאומי מנסח את זה אז פשוט העתקתי את זה כדי שאנשים  ידעו את כל התמונה

  1. סכום קצבת הזקנה המגיעה לך (או סכום קצבאות הזקנה המגיעות לכם, בני הזוג), כולל תוספת ותק ותוספת דחיית קצבה, לא יעלה על סכום הקצבה כולל השלמת ההכנסה (כמפורט בטבלה למטה).
  2. אתה נמצא בישראל. בתנאים מסוימים תוכל לקבל את תוספת השלמת ההכנסה גם בעת השהות בחו”ל.
  3. אינך חבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי, ואינך “הורה עובד” של חבר קיבוץ או מושב שיתופי. בתנאים מסוימים תיתכן זכאות לחבר קיבוץ או חבר במושב שיתופי.
  4. אין בבעלותך או בשימושך (או בבעלות ובשימוש בת זוגך או ילדך) רכב. בתנאים מסוימים תוכל להיות זכאי לתוספת גם אם בבעלותך או בשימושך רכב.
  5. אין לך ואין לבן זוגך כל הכנסה מלבד קצבאות הביטוח הלאומי.
    או
    יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה על סכום של 1,120 ₪ ליחיד ו- 1,767 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).

או
יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה  על סכום של 1,724 ₪ ליחיד ו- 2,069 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).
או
יש לך או לבן זוגך הכנסה נוספת מעבודה וגם מפנסיה, אך סכומה (ברוטו לחודש) אינו עולה  על סכום של 1,724 ₪ ליחיד ו- 2,069 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012).
או
יש לך או לבן זוגך חיסכון בקופת גמל, הון או רכוש, וסכום כל ההכנסה מן המקורות האלה (כגון הכנסה מריבית או משכר דירה) ומקצבאות הביטוח הלאומי אינו עולה על שיעורי ההכנסה המינימאלית הרשומים למעלה (גם רכוש שאין ממנו הכנסה יובא בחשבון, חוץ מדירת המגורים).

פיקדון כספי בגובה 33,480 ₪ ליחיד ו- 50,220 ₪ לזוג (נכון לינואר 2012) לא ישפיע על הזכות להשלמת הכנסה.

 

סכומי קצבת זקנה עם תוספת השלמת הכנסה:

למי שלא מלאו 70 שנים:

ליחיד/ה

2,714 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,031 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,305 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,209 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

4,935 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

5,839 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

למי שמלאו 70 שנים ועדיין לא מלאו 80 שנה:

ליחיד/ה

2,794 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,146 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,422 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,326 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

5,051 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

5,956 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

למי שמלאו 80 שנים:

ליחיד/ה

2,920 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג

4,326 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + ילד

4,600 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

ליחיד/ה + 2 ילדים

5,505 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + ילד

5,230 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

לזוג + 2 ילדים

6,134 ש”ח (החל ב- 01.01.2012)

הערה: בדיקת ההכנסה מעבודה ומפנסיה נכונה החל ב-1 במרס 2008. עד 28 בפברואר 2008 היתה בדיקה אחרת.

אופן הגשת הבקשה:

את התביעה לתוספת השלמת הכנסה יש להגיש על גבי טופס תביעה להשלמת הכנסה להפוך את זה ללינק בסניף המוסד לביטוח לאומי. ניתן להגיש אותה בזמן שאתה מגיש את התביעה לקצבת זקנה, או לאחר מכן, במועד שהצטמצמה הכנסתך (או הכנסת בן זוגך) לכדי השיעור המזכה בתוספת השלמת הכנסה. תוספת השלמת הכנסה תשולם לך החל בחודש שהגשת את התביעה, וכל זמן שאתה זכאי לה.

שינוי גודל גופנים

מוקד ייעוץ חינם