1800-2000-60

24/7 תמיכה טלפונית

מינוי אפוטרופוס לקשיש

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מתחיל בכך, שבעיני החוק כל אדם כשיר לזכויות וחובות מרגע לידתו ועד מותו. עם זאת, מפרט החוק את התנאים בהם האדם יכול להימצא כלא כשיר ובתנאים אלו, יעניק בית המשפט את הסמכות לאדם אחר להיות אפוטרופוס ובכך להיות אחראי על זכויותיו וחובותיו של החסוי מטעמו וכן על גופו ורכושו. היות ומדובר בנטילת חופש הבחירה וההחלטה של האדם בכל פן בחייו, שהינה סמכות רחבה מאוד, מפרט החוק מהם התנאים בהם בית המשפט ייטול את הסמכות הזו מאדם מסוים ויפקיד אותה בידי אדם אחר:

קטינים

כאשר האפוטרופסים הטבעיים עליהם הם ההורים.

פסולי דין

אדם הסובל ממחלת נפש או ליקוי בשכלו המונעים ממנו לדאוג לעצמו וענייניו.

אדם שאינו יכול באופן זמני או קבוע לדאוג לענייניו

בניגוד לפסול דין שתעודת רופא יכולה להעיד על מצבו, כאן יש להוכיח לבית המשפט כי האדם שאולי בעבר היה עצמאי, כעת זקוק לאדם נוסף לנהל את ענייניו השונים.

מינוי אפוטרופוס לקשיש

מינוי האפוטרופוס:

החוק גם מגדיר כי הרשאים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס הינם: בני המשפחה (בני זוג וילדים), קרובים (הורים, אחים, סבים ונכדים בלבד) והיועץ המשפטי לממשלה ובאי כוחו (כגון: עורכי דין מטעם המדינה או פקידי סעד).

החוק קובע כי הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט בכתב ותכלול את הפרטים הבאים: פרטי החסוי וכן מהן הסיבות שבגללן מבקשים למנות לו אפוטרופוס, מסמכים רפואיים מטעם גורם מוסמך (כגון- פסיכו- גריאטר), המעידים על חוסר יכולתו של החסוי לטפל בענייניו באופן זמני או קבוע, פרטי המבקש להתמנות כאפוטרופוס וכן דו”ח פסיכו-סוציאלי של עובד סוציאלי הכולל מצב תפקודי, משפחתי וחברתי של האדם.

החוק קובע כי במידת האפשר, יש לשמוע את דעתו של החסוי בנוגע לתהליך מינוי האפוטרופוס לגביו וכן לגבי זהותו של המבקש להתמנות.

מי יכול להיות אפוטרופוס?

בעניין זה גם מפרט החוק מי יכול להתמנות כאפוטרופוס: אדם יחיד (כגון בן הזוג או אחד הילדים), תאגיד (כגון: הקרן לטיפול בחסויים, עמותת שפר וכדומה) וכן האפוטרופוס הכללי.

כמו כן, קובע החוק, כי הממונה לאפוטרופוס יהיה רק אדם או תאגיד שהסכימו למינוי (לא ניתן לחייב להתמנות כאפוטרופוס) וכן מי שלדעת בית המשפט ידאג לחסוי ולענייניו בצורה האחראית, האמינה והטובה ביותר. בית המשפט לא ימנה אדם או תאגיד שקיים לגביו ניגוד אינטרסים או חשש לניצול כלכלי של החסוי וזאת על פי תסקיר של עובדת סוציאלית או פקידת סעד מטעם בית המשפט.

במידה וקיימת חוסר הסכמה בעניין זהות האפוטרופוס, יפצל בית המשפט את סמכות האפוטרופוס (לדוגמא- בת הזוג תהיה אפוטרופסית על הגוף ומשרד רואי חשבון- על הרכוש) או שימנה גוף חיצוני כגון: הקרן לטיפול בחסויים או עמותת שפר, לטיפול בענייני החסוי . בנוסף, קובע החוק כי בית המשפט חייב לשמוע את דעתו החסוי בנוגע

כמו כן, יכריע בית המשפט בצורך באפוטרופסות גורפת (הכוללת את הסמכות להחליט בכל עניניו כולל ענייני גופו ורכושו), חלקית (אפוטרופוס רק על גופו או רק על רכושו וזאת בהתאם למצבו של החסוי) באופן קבוע או זמני ( לגבי החסוי

הזכות להיות אפוטרופוס מתוקף החוק עוסקת בדרך הטיפול בחסוי ובענייניו ואינה משפיעה על הזכות לרשת אותו לאחר מותו.

סמכויות אפוטרופוס לגוף ולרכוש

סמכויותיו שלהאפוטרופוס כוללות מגוון זכויות בהתאם לאופי המינוי שנתן בית המשפט ובהתאם למגבלות שהציב (לדוגמא- כתב מינוי לאפוטרופסות רק על הגוף). במידה והאפוטרופוס אחראי על רכושו של החסוי, עליו לדאוג למחייתו היומית (מתוך כספי החסוי ולא מתוך כספיו שלו) וכן לטפל בנכסיו הכספיים בצורה הטובה ביותר ובמידה ונגרמו לחסוי הפסדים בשל פעילותו, עליו לפצותו על כך (למעט באם פעל בתום לב לטובת החסוי או מכורח בית המשפט). כמו כן, עליו לדאוג כי ירשמו על נכסי החסוי הערה כי הוא הממונה כאפוטרופוס עליו.

עם זאת, על ביצוע הפעולות הללו, חייב האפוטרופוס לקבל את אישור בית המשפט: כל עסקת מקרקעין וכן כל העברה, שעבוד או חלוקה של דירת החסוי, בית מלאכה, בית חרושת או משק חקלאי אשר ברשותו. כמו כן, השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליה, נתינת ערבות או נתינת מתנות ותרומות מכספי החסוי. כמו כן קובע החוק כי על האפוטרופוס להמציא בכל עת שיתבקש מסמכים המעידים על אופי פעולותיו לטבת מצבו של החסוי וכן, אחת לשנה יגיש דוח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו ועל שווים שהעדכני של נכסי החסוי.

כיסוי הוצאותיו של האפוטרופוס – יכוסו מתוך כספיו של החסוי במטרה שלא להעמיס על האפוטרופוס גם נטל כלכלי בנוסף לנטל הטיפול בחסוי. במידה וראה בית המשפט כי הדבר נדרש, הוא רשאי לפסוק לאפוטרופוס את גובה שכרו מתוך כספי החסוי.

סיום תפקידו של האפוטרופוס

סיום התפקיד יכולה להתבצע בכמה אופנים:

התפטרות האפוטרופוס בטיפול בענייני החסוי- האפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות הודעה בכתב על כך לבית המשפט. ההודעה תקפה רק לאחר מועד אישור בית המשפט.

סיום טבעי של הטיפול בענייני החסוי- כאשר האדם הוכרז כחסוי באופן זמני (כגון בעת מצב בלבולי חריף, אובדן הכרה וכדומה) וכעת הוא מסוגל להחליט בענייניו או במקרים בהם החסוי נפטר.

פיטורי האפוטרופוס- אם לדעת בית המשפט הוא לא מילא את תפקידו באופן ראוי לטובתו של החסוי.

מכל סיבה בה סיים האפוטרופוס את תפקידו, חובתו על פי החוק הינה למסור לחסוי בחזרה את כל נכסיו והמסמכים הנוגעים לנכסים אלו.

ייפוי כוח מתמשך

היות וסמכויותיו של אפוטרופוס על חיי החסוי הינן מהותיות ונרחבות, לעיתים ניתן לצמצמן למספר סמכויות בודדות בעניינים מוגדרים (כגון- ביצוע פעולות בבנק, קבלת קצבאות, קבלת דברי דואר וכדומה) וזאת ניתן לעגן במסגרת ייפוי כוח.

היתרון הגדול של ייפוי הכוח הוא שהוא ניתן לאדם המיופה, בעניינים בהם בחר הקשיש להיעזר באדם נוסף וזאת לאחר החלטה עצמאית בנושא ובהסכמתו בלבד ואינו כפוף להחלטת בית המשפט וגורם חיצוני. מכאן, שלאור החירות של כל אחד מאיתנו למנות מיופה כוח לכל דבר ועניין, רק קשיש המסוגל להחליט בענייניו רשאי למנות מיופה כוח. לא ניתן למנות מיופה כוח בדיעבד, לקשיש שאינו כשיר להחליט בענייניו.

ייפוי כוח לצורך פעולה רפואית: כחלק מתכנון הזקנה באופן שיגשים את רצונותיו של הקשיש, כאשר הוא לא יוכל להביע אותם, מאפשר חוק זכויות החולה למנות מיופה כוח לצורך קבלת החלטות רפואיות בעניינו. כמו כן, קובע החוק כי עלמייפה הכוח למנות את המיופה בכתב, תוך ציון פרטיו האישיים. כמו כן, עליו להגדיר במדויק ובאופן ברור מהם הנסיבות בהם האדם יתמנה למיופה הכוח (לדוגמא- כאשר הקשיש הופך ללא כשיר להחליט החלטות עקב ביצוע ניתוח, מחלה חריפה, התקדמות מחלת אלצהיימר, צורך בהנשמה וכדומה) ומהן הפעולות שעליהן קיימת אי הסכמה לטיפול (כגון הסמכת מיופה כוח למתן אי הסכמה לביצוע החייאה, הנשמה וכדומה). ניתן להגביל את מינוי ייפוי הכוח בזמן.

איך ממנים אפוטרופוס לקשיש?

החוק קובע כי הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט בכתב.

איך מבטלים אפוטרופוס?

ניתן לבטל מינוי אם לדעת בית המשפט הוא לא מילא את תפקידו באופן ראוי לטובתו של החסוי.

האם אפוטרופוס יכול לשנות צוואה?

בהתאם לסמכויות במינוי, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

שינוי גודל גופנים

שירותי סיעוד עד הבית

השאירו פרטים:

מוקד ייעוץ חינם