אפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מתחיל בכך, שבעיני החוק כל אדם כשיר לזכויות וחובות מרגע לידתו ועד מותו. עם זאת, מפרט החוק את התנאים בהם האדם יכול להימצא כלא כשיר ובתנאים אלו, יעניק בית המשפט את הסמכות לאדם אחר להיות אפוטרופוס ובכך להיות אחראי על זכויותיו וחובותיו של החסוי מטעמו וכן על גופו ורכושו. היות ומדובר בנטילת חופש הבחירה וההחלטה של האדם בכל פן בחייו, שהינה סמכות רחבה מאוד, מפרט החוק מהם התנאים בהם בית המשפט ייטול את הסמכות הזו מאדם מסוים ויפקיד אותה בידי אדם אחר:

קטינים- כאשר האפוטרופסים הטבעיים עליהם הם ההורים.

פסולי דין- אדם הסובל ממחלת נפש או ליקוי בשכלו המונעים ממנו לדאוג לעצמו וענייניו

אדם שאינו יכול באופן זמני או קבוע לדאוג לענייניו- בניגוד לפסול דיו שתעודת רופא יכולה להעיד על מצבו, כאן יש להוכיח לבית המשפט כי האדם שאולי בעבר היה עצמאי, כעת זקוק לאדם נוסף לנהל את ענייניו השונים.

מינוי האפוטרופוס:

החוק גם מגדיר כי הרשאים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס הינם: בני המשפחה (בני זוג וילדים), קרובים (הורים, אחים, סבים ונכדים בלבד) והיועץ המשפטי לממשלה ובאי כוחו (כגון: עורכי דין מטעם המדינה או פקידי סעד).

החוק קובע כי הבקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט בכתב ותכלול את הפרטים הבאים: פרטי החסוי וכן מהן הסיבות שבגללן מבקשים למנות לו אפוטרופוס, מסמכים רפואיים מטעם גורם מוסמך (כגון- פסיכו- גריאטר), המעידים על חוסר יכולתו של החסוי לטפל בענייניו באופן זמני או קבוע, פרטי המבקש להתמנות כאפוטרופוס וכן דו”ח פסיכו-סוציאלי של עובד סוציאלי הכולל מצב תפקודי, משפחתי וחברתי של האדם.

החוק קובע כי במידת האפשר, יש לשמוע את דעתו של החסוי בנוגע לתהליך מינוי האפוטרופוס לגביו וכן לגבי זהותו של המבקש להתמנות.

בעניין זה גם מפרט החוק מי יכול להתמנות כאפוטרופוס: אדם יחיד (כגון בן הזוג או אחד הילדים), תאגיד (כגון: הקרן לטיפול בחסויים, עמותת שפר וכדומה) וכן האפוטרופוס הכללי.

כמו כן, קובע החוק, כי הממונה לאפוטרופוס יהיה רק אדם או תאגיד שהסכימו למינוי (לא ניתן לחייב להתמנות כאפוטרופוס) וכן מי שלדעת בית המשפט ידאג לחסוי ולענייניו בצורה האחראית, האמינה והטובה ביותר. בית המשפט לא ימנה אדם או תאגיד שקיים לגביו ניגוד אינטרסים או חשש לניצול כלכלי של החסוי וזאת על פי תסקיר של עובדת סוציאלית או פקידת סעד מטעם בית המשפט.

במידה וקיימת חוסר הסכמה בעניין זהות האפוטרופוס, יפצל בית המשפט את סמכות האפוטרופוס (לדוגמא- בת הזוג תהיה אפוטרופסית על הגוף ומשרד רואי חשבון- על הרכוש) או שימנה גוף חיצוני כגון: הקרן לטיפול בחסויים או עמותת שפר, לטיפול בענייני החסוי . בנוסף, קובע החוק כי בית המשפט חייב לשמוע את דעתו החסוי בנוגע

כמו כן, יכריע בית המשפט בצורך באפוטרופסות גורפת (הכוללת את הסמכות להחליט בכל עניניו כולל ענייני גופו ורכושו), חלקית (אפוטרופוס רק על גופו או רק על רכושו וזאת בהתאם למצבו של החסוי) באופן קבוע או זמני ( לגבי החסוי

הזכות להיות אפוטרופוס מתוקף החוק עוסקת בדרך הטיפול בחסוי ובענייניו ואינה משפיעה על הזכות לרשת אותו לאחר מותו.

סמכויותיו שלהאפוטרופוס  כוללות מגוון זכויות בהתאם לאופי המינוי שנתן בית המשפט ובהתאם למגבלות שהציב (לדוגמא- כתב מינוי לאפוטרופסות רק על הגוף). במידה והאפוטרופוס אחראי על רכושו של החסוי, עליו לדאוג למחייתו היומית (מתוך כספי החסוי ולא מתוך כספיו שלו) וכן לטפל בנכסיו הכספיים בצורה הטובה ביותר ובמידה ונגרמו לחסוי הפסדים בשל פעילותו, עליו לפצותו על כך (למעט באם פעל בתום לב לטובת החסוי או מכורח בית המשפט). כמו כן, עליו לדאוג כי ירשמו על נכסי החסוי הערה כי הוא הממונה כאפוטרופוס עליו.

עם זאת, על ביצוע הפעולות הללו, חייב האפוטרופוס לקבל את אישור בית המשפט: כל עסקת מקרקעין וכן כל העברה, שעבוד או חלוקה של דירת החסוי, בית מלאכה, בית חרושת או משק חקלאי אשר ברשותו. כמו כן, השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליה, נתינת ערבות או נתינת מתנות ותרומות מכספי החסוי.
כמו כן קובע החוק כי על האפוטרופוס להמציא בכל עת שיתבקש מסמכים המעידים על אופי פעולותיו לטבת מצבו של החסוי וכן, אחת לשנה יגיש דוח לאפוטרופוס הכללי על פעולותיו ועל שווים שהעדכני של נכסי החסוי.

כיסוי הוצאותיו של האפוטרופוס- יכוסו מתוך כספיו של החסוי במטרה שלא להעמיס על האפוטרופוס גם נטל כלכלי בנוסף לנטל הטיפול בחסוי. במידה וראה בית המשפט כי הדבר נדרש, הוא רשאי לפסוק לאפוטרופוס את גובה שכרו מתוך כספי החסוי.

סיום תפקידו של האפוטרופוס:

סיום התפקיד יכולה להתבצע בכמה אופנים:

התפטרות האפוטרופוס בטיפול בענייני החסוי-  האפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות הודעה בכתב על כך לבית המשפט. ההודעה תקפה רק לאחר מועד אישור בית המשפט.

סיום טבעי של הטיפול בענייני החסוי- כאשר האדם הוכרז כחסוי באופן זמני (כגון בעת מצב בלבולי חריף, אובדן הכרה וכדומה) וכעת הוא מסוגל להחליט בענייניו או במקרים בהם החסוי נפטר.

פיטורי האפוטרופוס- אם לדעת בית המשפט הוא לא מילא את תפקידו באופן ראוי לטובתו של החסוי.

 

מכל סיבה בה סיים האפוטרופוס את תפקידו, חובתו על פי החוק הינה למסור לחסוי בחזרה את כל נכסיו והמסמכים הנוגעים לנכסים אלו.

 

פרטי לשכת האפוטרופוס הכללי והמחוזות:

כתובת: יפו 216, בניין שערי העיר, ת”ד 36278, ירושלים מיקוד 91361

לתשומת לב הציבור : קבלת קהל מתקיימת רק במחוז ירושלים,ברחוב כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 3, גבעת שאול, ירושלים, ולא במשרדי הנהלת האגף.

מחוז תל אביב

כתובת: השלושה 2 , קומה ב’ , ת”ד 9040 , תל אביב, מיקוד 61090

לשירות הציבור תיבת דואר למסירת מסמכים בקומת הכניסה לבנין, בימי א’-ה’ בין השעות 8:30-19:30.

רשם הירושה

הכונס הרשמי

אפוטרופוס כללי

טלפון

03-6899700

03-6899695

03-6899635

פקס

02-6467548

02-6462502

02-6467551

קבלת קהל

ימים א, ב, ד, ה

שעות 8:30 – 12:30

מענה טלפוני

ימים א, ב, ד, ה

שעות 10:00 – 12:00

ימים א, ב, ד, ה

שעות 8:30 – 12:30

ימים א, ב, ד, ה

שעות 8:30 – 12:30

דואר אלקטרוני

rashamtlv@justice.gov.il

kanar-tlv@justice.gov.il

apot-tlv1@justice.gov.il

מחוז חיפה

כתובת: פל-ים 15 א’, קריית הממשלה, ת”ד 847, חיפה, מיקוד 31008.

לשירות הציבור תיבת דואר למסירת מסמכים בקומת הכניסה לבנין.

רשם הירושה

הכונס הרשמי

אפוטרופוס כללי

טלפון

04-8633777

04-8633777

04-8633777

פקס

02-6467564

02-6467566

02-6467567

קומה

10

12

12

קבלת קהל

ימים א, ב, ד, ה

שעות 8:30 – 12:30

מענה טלפוני

ימים א,ב,ד,ה  שעות 8:30 – 12:30

דואר אלקטרוני

arielav@justice.gov.il

מזכירות

KerenDahan@justice.gov.il

פיקוח על אפוט’ ומנהלי עזבון:

lizad@justice.gov.il

נצרת

כתובת: המלאכה 3, בניין לב העסקים, קומה ב’,  ת”ד 1245, נצרת עילית, מיקוד 17111

רשם הירושה

טלפון

04-6029101/2

פקס

02-6467565

קבלת קהל

ימים א,ב,ד,ה  שעות 8:30 – 12:30

מענה טלפוני

ימים א,ב,ד,ה  שעות 8:30 – 12:30

דואר אלקטרוני

מחוז באר שבע והדרום

כתובת: התקווה 4, קריית הממשלה, ת”ד 965, באר שבע, מיקוד 84108

רשם הירושה

הכונס הרשמי

אפוטרופוס כללי

טלפון

08-6264558

08-6264575

08-6264562

פקס

02-6462697

02-6467575

02-6467576

קבלת קהל

ימים א,ב,ד,ה  שעות 8:30 – 12:30

מענה טלפוני

ימים א,ב,ד,ה  שעות 8:30 – 12:30

מחוז ירושלים

כתובת: כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 3, גבעת שאול, ירושלים, מיקוד 95464.
כתובת למשלוח דואר: ת”ד 34176, ירושלים, מיקוד 91341

רשם הירושה

הכונס הרשמי

אפוטרופוס כללי

טלפון

02-6215757

02-6215777

פקס

02-6467573

02-6467570

דוא”ל

rasham-jr@justice.gov.il

קבלת קהל

ימים א, ב, ד, ה

שעות 8:30 – 12:30

מענה טלפוני

ימים א ,ב ,ד ,ה

  שעות 8:30 – 12:30

ימים א ,ב ,ד ,ה

שעות 8:30 – 12:30

לקבלת מידע נוסף יש למלא את הטופס הבא, ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם

שם

טלפון

דואר אלקטרוני

נושא