אופן הגשת תביעה לקצבת שאירים

תביעה לקצבה יש להגיש בטופס תביעה לקצבת שאירים. לביטוח הלאומי לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה. אם התביעה הוגשה לאחר 12 החודשים מיום הפטירה, הזכאי יקבל את הקצבה רטרואקטיבית בעד תקופה שאינה עולה על 12 חודשים. בטופס הבקשה מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה. ניתן לשלוח את התביעה בדואר.

חשוב להגיש את התביעה סמוך למועד הפטירה.

היכן משולמת הקצבה

הקצבה משולמת לחשבון הבנק של הזכאי, בתנאי שהחשבון מתנהל על שמו בלבד, או שלו ושל הורהו, בנו, בתו, אחיו או אחותו.

בנקודות יישוב שאין בהן סניפי בנקים או במקרים חריגים (כגון בעל חשבון מוגבל), הקצבה משולמת באמצעות בתי דואר, כולל דואר נע. במקרה זה, על הזכאי לקצבה להודיע למוסד לביטוח לאומי באיזה בית דואר נוח לו לקבל  את הקצבה. את הקצבה עליו למשוך לא יאוחר מ-19 בחודש שלאחר חודש התשלום. אם לא משך את הקצבה עד מועד זה, הקצבה תצורף לאחד התשלומים הקרובים. אם לא משך את הקצבה במשך 3 חודשים רצופים, יופסק התשלום עד לבירור.

קצבה ליתום/ה- אם הילד מתגורר עם הורהו, הקצבה משולמת להורה (אם ההורה של הילד אינו בישראל או שהוא פסול דין, הקצבה משולמת לאפוטרופוס שנתמנה על ידי בית משפט או בית דין מוסמך). אם הילד גר מחוץ לבית הוריו, תשולם הקצבה רק למי שנמצא בישראל והוא נושא בהוצאות החזקת הילד. יתום שמלאו לו 18 שנים, יכול בתנאים מסוימים לקבל את הקצבה לחשבונו בבנק.

אם אתה חבר קיבוץ או במושב שיתופי –  תשולם הקצבה, לפי בקשתך, לחשבון הקיבוץ או המושב.

אם אתה שוהה במוסד – ועיקר החזקתך בו על חשבון גוף ציבורי, תחולק קצבתך, על פי בקשת הגוף הציבורי, בינך ובין הגוף הציבורי.

אם אינך יכול לגבות את הקצבה- אם לדעת המוסד לביטוח לאומי, בשל הגבלות רפואיות, אינך יכול לגבות את הקצבה, תשולם קצבתך למי שימנה המוסד לביטוח לאומי לקבל אותה (הודעה על כך תימסר לך מראש).

שינוי מקום תשלום- ניתן לבקש מן המוסד לביטוח לאומי לשנות את מקום תשלום הקצבה בכל עת על גבי טופס הודעה על עדכון פרטים אישיים.  לבקשה יש לציין את פרטי הבנק והשותפים לחשבון. להגשת הבקשה לשינוי מקום תשלום יש לפנות לסניף הקרוב למקום מגוריך.

מועד התשלום:

קצבת שאירים משולמת ב-28 בכל חודש בעד אותו חודש. לאחר אישור התביעה, הזכאי מקבל הודעה בדבר התשלום הראשון המגיע לו.   עבור מקבל קצבת זקנה או נכות שנפטר, תשולם קצבת השאירים מ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה.

 אם נפטר מי שלא קיבל קצבת זקנה או נכות, תשולם הקצבה כך: אם השאירים זכאים להשלמת הכנסה, תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה. אם השאירים אינם זכאים להשלמת הכנסה תשולם הקצבה מ-1 בחודש הפטירה, אם הפטירה היתה לפני 16 בחודש, ומ-1 בחודש שלאחר חודש הפטירה, אם הפטירה הייתה אחרי 15 בחודש.

שיעורי הקצבה:

קצבה לאלמן או לאלמנה סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילד/ים שעמו/ה.

סכומי קצבת השאירים לחודש (נכון לינואר 2012):

לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים – 1,113 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדי- 1,481 ש"ח
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה- 1,565 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד- 2,176 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים- 2,871 ש"ח
לכל ילד נוסף- 695 ש"ח
לילד בנסיבות מיוחדות (יתום משני הורים, יתום יחיד שהורהו אינו זכאי לקצבת השאירים)-  921 ₪

תוספת ותק:

לתוספת ותק זכאים שאיריו של מי שהיה מבוטח לפני פטירתו 11 שנים או יותר, כאשר שיעורי תוספת הוותק הינם- בעד כל שנה, מן השנה ה–11 לביטוח – 2% מהקצבה ועד 50%.

ניכויים מתשלום הקצבה:

דמי ביטוח לאומי –

אלמן חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בשיעור מינימאלי אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה).  אלמנה אינה חייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי, אם אין לה הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכירה, כעצמאית, כבעלת הכנסה שלא מעבודה).
פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי:  אישה העובדת רק במשק ביתה ומי שמקבל קצבת שאירים וזכאי גם לקצבת זקנה:
– אם אין לו הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה), יהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.
– אם הוא ממשיך לעבוד כשכיר או כעצמאי, יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה בלבד.
– מי שהגיעו לגיל הזכאות לקצבת זקנה, פטורים מתשלום דמי ביטוח.

דמי ביטוח בריאות – אלמן או אלמנה חייבים בתשלום דמי ביטוח בריאות. דמי ביטוח הבריאות מנוכים מקצבת השאירים בשיעור מינימאלי של 100 ₪ בחודש (נכון לחודש ינואר 2012,( כאשר למקבל הגמלה אין הכנסות החייבות בדמי ביטוח (כשכיר, כעצמאי, כבעל הכנסה שלא מעבודה).

ניכויים אחרים מקצבת השאירים – המוסד רשאי לנכות מקצבת השאירים המשולמת לאלמן או אלמנה חוב בדמי ביטוח שהמנוח לא שילם. החוב בדמי הביטוח ינוכה על-פי הוראת מחלקת הביטוח והגבייה. כמו כן המוסד רשאי לנכות מקצבת השאירים סכומים ששולמו לאלמן או לאלמנה שלא כדין.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60