קצבת שארים למקבלי קצבאות נוספות מטעם הביטוח הלאומי

בגיל קצבת זקנה, מקבלי קצבת שאירים יהיו זכאים לקצבאות זקנה ושאירים על פי הפירוט שלהלן:

מי שצברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק (תקופת אכשרה), יהיו זכאים לקצבת זקנה מלאה ולמחצית קצבת שאירים. מי שלא צברו תקופת ביטוח כנדרש בחוק, אך הם מבוטחים בביטוח זקנה, יקבלו מלוא קצבת שאירים. כאשר ישלימו תקופת ביטוח, יקבלו קצבת זקנה מלאה ומחצית קצבת שאירים

עקרת בית המקבלת קצבת זקנה אינה זכאית למחצית קצבת שאירים, אולם היא יכולה לבחור בין קצבת זקנה לקצבת שאירים בגיל הזכאות לקצבת זקנה (לא בגיל הפרישה).

עולה ובת זוגתו שעלו לארץ לאחר הגיעם לגיל 60 – 62, ונפטר אחד מהם – ימשיך בן הזוג לקבל גמלת זקנה מיוחדת (עבור יחיד).

עולה שעלה לארץ לאחר הגיעו לגיל 60 – 62 ואשתו עלתה מתחת לגיל הזה – האלמנה תקבל, לפי תנאי הזכאות, גמלת שאירים מיוחדת עד הגיעה לגיל פרישה. עם הגיעה לגיל פרישה תקבל קצבת זקנה על-פי החוק, שתחליף את גמלת השאירים המיוחדת.

זכאים לקצבת שאירים ולקצבה אחרת שאינה קצבת זקנה על פי חוק הביטוח הלאומי:

מי שזכאי לקצבת שאירים וזכאי גם לקצבה אחרת על פי חוק הביטוח הלאומי, כגון קצבת תלויים בנפגעי עבודה, קצבת נכות, קצבת נכות מעבודה, אינו יכול לקבל יותר מקצבה אחת, ועליו לבחור באחת מהן.

מי שזכאי לקצבת שאירים ונעשה זכאי לקצבת נכות ובחר בקצבת נכות, הזכות לקצבת שאירים יכולה להתחדש בגיל פרישה.

מי שזכאי לקצבת שאירים ולקצבת נכות מעבודה לצמיתות– זכאי במקרים מסוימים להיוון קצבת הנכות (קבלת כל הסכום במזומן).
כאשר יש יותר משני ילדים הזכאים לקצבת שאירים וההורה מקבל קצבת נכות– תשולם הקצבה הגבוהה מבין השתיים.

זכאים לקצבת שאירים ולקצבה אחרת, שלא לפי חוק הביטוח הלאומי עקב אותו מאורע:

מי שעקב אותו מאורע זכאי לקצבת שאירים וגם לקצבה אחרת לפי חוקים שחלקם מפורטים להלן, יבחר באחת משתי הקצבאות, על פי שיקוליו: חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950; חוק המשטרה (נכים ונספים), תשט"ו-1955; חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), תש"ך-1960; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1969.

זכאים לקצבת שאירים של מי שנפטר עקב תאונת עבודה או פעולת איבה:

שאיריו של מי שנפטר עקב תאונת עבודה או פעולת איבה, זכאים לקצבת תלויים מן הביטוח הלאומי. במקרה כזה יבחר הזכאי בין קצבת השאירים לקצבת התלויים. כמו כן, ילד יתום משני הורים יכול לקבל שתי קצבאות שאירים. אם הוא זכאי גם לקצבת שאירים וגם לקצבת תלויים, הוא יוכל לבחור בין קצבת התלויים ובין שתי קצבאות השאירים.

תביעה מצד שלישי:

אדם המקבל קצבת שאירים, והוא תובע מצד שלישי פיצוי כלשהו על הנזק שנגרם (לפי פקודת הנזיקין, נוסח חדש, או לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים), חייב להודיע על התביעה למוסד לביטוח לאומי. המוסד רשאי אף הוא לתבוע לדין את הגורם לנזק.

באתר הביטוח הלאומי קיים מחשבון באמצעות מענה על שאלון לבדיקת זכאותך לכפל קצבאות.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60