תשלום חודשי

התשלום החודשי כולל:

תשלום חד פעמי– לפני כניסת הזקן למעון. גובה התשלום נקבע על פי מצבם הכלכלי של הזקן וילדיו על פי הפירוט בהמשך.

במידה והקשיש עזב את המעון או נפטר במהלך ששת החודשים הראשונים לסידורו במעון, תעשה פנייה בכתב של המחלקה לשירותים החברתיים לשירות לזקן במשרד הרווחה ולאחר קבלת אישור מהם, יוחזר התשלום באמצעות ארגון אש"ל.

דמי כיס– עבור שירותים כגון: תספורת, עיתונים, שימוש בקפיטריה, השתתפות בפעולות תרבות מחוץ לכותלי המעון. גובה דמי הכיס יהיה כדלקמן:

קשיש המקבל קצבת זקנה ללא השלמת הכנסה יקבל דמי כיס בגובה 35% מהקצבה.

קשיש המקבל קצבת זקנה עם השלמת הכנסה יקבל דמי כיס בגובה 20% מהקצבה.

זוג קשישים הנכנסים למעון ומקבלים קצבת זקנה ללא השלמת הכנסה יקבלו דמי כיס בגובה 45% מקצבה הזוגית.

זוג קשישים הנכנסים למעון ומקבלים קצבת זקנה עם השלמת הכנסה יקבלו דמי כיס בגובה 25% מקצבה הזוגית.

תשלום חודשי–  על החזקה השוטפת הנגזר ממקורותיו הכספיים בהפחתת דמי הבריאות ודמי הכיס

השתתפות הזקן וילדיו במימון שהייתו במעון:

על הזקן וילדיו מוטלת החובה להשתתף בתשלום דמי ההחזקה החודשיים במעון. תחשיב הזכאות ייקח בחשבון את הפרמטרים הבאים:

 • קצבאות הביטוח הלאומי להם הזקן זכאי
 • הכנסות נוספות- מעבודה, גמלאות, פנסיה, חסכונות או הכנסה מהשכרת נכס, למעט תגמול לניצולי שואה.
 • זקן שהוא חבר קיבוץ או מושב שיתופי- ייקבעו הכנסותיו על פי אישור רואה חשבון לגבי גובה ההכנסה הממוצעת לנפש בקיבוץ.
 • זקן בודד ישתתף בעלות שהייתו במעון בסכום הכנסותיו למעט סכום תשלום דמי ביטוח בריאות ודמי כיס (כמפורט לעיל)
 • במידה ולזקן בני משפחה התלויים בו- יישארו בידי המשפחה סכום דמי ביטוח בריאות ודמי כיס בגובה 20% מקצבת הזקנה +השלמת הכנסה וסכום כספי לתשלום הארנונה על הדירה בה הם מתגוררים. עם זאת קיימים מגוון סעיפי משנה שניתן לקרוא אותם בהוראה עצמה (הקישור נמצא מתחת) או שניתן לפנות ללשכת הרווחה הקרובה לאזור מגוריכם.
 • בעלות על נכס- יש להגיש מסמכים בנוגע לבעלות הזקן על נדלן בחמש השנים האחרונות. במידה ולקשיש ערירי יש נכס , הוא יידרש למוכרו ולממן את עלות השהייה במעון מסכום המכירה.  במידה ולקשיש יש ילדים- הוא יכול לממן את מלוא עלות השהייה במעון מהשכרת הנכס (לפי הערכת שמאי ולא לפי השכרת הנכס בפועל) או למכור את הנכס ולשלם עבור השהייה במעון החל מהחודש הרביעי במעון. במידה והנכס הועבר לבן משפחה, יהיה אדם זה חייב במימון המעון לזקן בגובה ההכנסה הנזקפת מהנכס לפי הערכת שמאי.

בכל מקרה הרשות המקומית תדאג מיד בתום תקופת הניסיון לרישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין או מנהל מקרקעי ישראל או בחברה המשכנת, להבטחת תשלומי ההשתתפות.

 • אם לקשיש מספר נכסים, הוא יחויב למכור אחד מהם ולממן את מלו דמי השהייה במעון.
 • במידה ובן זוג אחד נמצא במעון מטעם שירותי הרווחה או במוסד סיעודי מטעם לשכת הבריאות ובן הזוג השני הינו מועמד להיכנס למעון- תשלום הזקן ובני משפחתו יהיה בגובה 40% למשרד הרווחה ו- 60% למשרד הבריאות על פי התחשיב וכללי הזכאות שנעשו לרשות שאליה נערכה הפנייה הראשונה
 • במידה ולקשיש יש חסכונות- יישארו לזכותו 140 נקודות זכות (בהתאם לתחשיב שיבוצע לו) מכלל חסכונותיו בחשבון סגור להוצאות פרטיות שאין המעון מממן. יתרת חסכונותיו יילקחו לתשלום דמי השהייה החודשיים.

השתתפות הילדים בהחזקת הוריהם במעון:

בכפוף לחוק דיני משפחה (מזונות) 1959, מחויבים ילדי הזקן בהשתתפות במימון שהיית הוריהם במעון- זאת לאחר שנבדקו כל משאביו של הזקן ושל בן הזוג והם אינם מספיקים למימון ההוצאות בעד שהותו במעון.

 • תחשיב גובה ההשתתפות נערך בהתאם לשכר הברוטו ולמספר הנפשות בבית, כך שבמידה והילד חי לבדו יערך התחשיב לשתי נפשות. במידה והילד נשוי יערך תחשיב לשכר הברוטו של שני בני הזוג בהתאם לשלושה נפשות וכך הלאה.
 • כאשר לזקן מספר ילדים- יערך תחשיב נפרד לכל ילד, על פי החישוב שכר הברוטו (שלו ושל בן הזוג במידה ויש) ובהתאם למספר הנפשות
 • במידה והילדים הינם חברי קיבוץ- יקבע סכום ההשתתפות על פי אישור רואה חשבון לגבי גובה ההכנסה הממוצעת לנפש בקיבוץ.
 • זקנים נכים, עיוורים או מפגרים ששהו במעונות ללא השתתפות ילדיהם בטרם כניסתם לגיל זקנה ימשיכו לשהות במעון כזקנים ללא השתתפות ילדיהם
 • כאשר השתתפות הזקן וילדיו הינה מעל גובה קצבת הזקנה- תיערך בדיקת זכאות חוזרת אחת לשנתיים
 • כאשר זוג זקנים נכנס למעון יחושבו כל הכנסותיהם והכנסות ילדיהם ובני זוגם עד לגובה התעריף של שני ההורים
 • סך כל ההשתתפויות לא יעלה על התעריף למעון
 • במידה ויוחלט כי מדינת ישראל תישא בעלות שהייתו בבית האבות, המוסד אינו רשאי לגבות מהדייר, מעבר להשתתפותו העצמית, כל תשלום נוסף.

למידע נוסף ניתן להיכנס להוראת תע"ס 4.8 באתר:

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%204-%20טיפול%20בזקנים/4_8.pdf

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60