מימון האשפוז בסיוע משרד הבריאות

משרד הבריאות מסייע במימון האשפוז לזקנים סיעודיים ותשושי נפש, זאת בהתאם לגובה ההכנסות של הקשיש המועמד לאשפוז ובני משפחתו  ובמוסדות הפועלים תחת רישיון מטעם משרד הבריאות ונמצאים בפיקוח (ניתן לבדוק זאת על ידי כניסה לאתר משרד הבריאות, נהלי אגף הגריאטריה).

תקציב משרד הבריאות כולל, מדי שנה בשנה, סכום כסף מסוים המיועד לצורך סיוע במימון האשפוז הסיעודי. תקציב זה מכונה "קוד"אשר משמעותו- עלות אשפוזו של חולה אחד, כאשר למשרד הבריאות כמות מוגבלת של ''קודים", המהווים מכסת מקומות אשפוז סיעודי כפי שנקבעו בתקציב לאותה שנה. אי לכך נקבעו סדרי קדימויות בסיוע המימון הניתן לפי המקרים הבאים:

 1. תשוש נפש המסכן את עצמו או את סביבתו.

2. חולה ערירי.

 3. זוג ערירי כאשר בן/בת הזוג לא מסוגלים להתמודד עם הקשיש הסיעודי.

4. מועמד לאשפוז שאין לו בן זוג אך יש לו ילדים (או מסגרת תומכת אחרת) שלא מסוגלים להמשיך בטיפול בו.

5. החולה ממתין לאשפוז למוסד מועדף על פי בקשתו או בקשת משפחתו. תנאי נוסף לסיוע משרד הבריאות הוא שהמוסד שנבחר על ידי הזקן ומשפחתו, יהיה קשור עם משרד הבריאות בהסכם תקף המאשר קבלת דיירים באמצעות מימון זה.

משרד הבריאות אינו מסייע במימון אשפוז במוסד שאין לו איתו הסכם תקף  וכן אינו מחזיר הוצאות ששולמו באופן פרטי באופן רטרואקטיבי.

צפו ברשימת בתי אבות ברשיון משרד הבריאות

 תהליך האשפוז הסיעודי:

תהליך האשפוז מתבצע מתוקף חוזר מינהל רפואה20/09. באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין הנוהל, יתבצע התהליך בהתאם לנוהל:

פניה ראשונית ללשכת הבריאות:

פונה יוכל לפנות לכל לשכת בריאות ברחבי הארץ למחלקה לחולים כרוניים לקבלת מידע וייעוץ ראשוני על תהליך האשפוז הסיעודי. במסגרת זו ניתן אף לערוך הדמיה (סימולציה) בלתי מחייבת לגבי סכום המשוער של ההשתתפות העצמית שתיגבה מהמועמד לאשפוז ומשפחתו וכן גובה ההשתתפות של משרד הבריאות בדמי האשפוז.

פתיחת "בקשה לאשפוז" סיעודי תעשה רק בלשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו של המועמד לאשפוז, על-פי כתובתו הרשומה בספח תעודת הזהות, אם כי במקרים מסוימים ניתן לפנות להעברת התיק ללשכת בריאות אחרת (לנוחות בן המשפחה המטפל.

הגשת מסמכים ראשוניים ללשכת הבריאות

במידה והוחלט לפנות למסלול לקבלת קוד, יש להגיש ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגורי המועמד, את המסמכים הבאים:

1.טופס פניה לסידור מוסדי מלא וחתום. 

2.צילום תעודת זהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.

3.טופס מידע רפואי-סיעודי-תפקודי עדכני מהחודש האחרון, שמולא על-ידי רופא ואחות ומבוסס על בדיקה של המועמד לאשפוז.

4.מכתב סיכום רפואי מפורט מהמסגרת ממנה מופנה המועמד או מרופא הקהילה,  כולל סיכומי אשפוזים ("מכתבי שחרור") מהשנה האחרונה. במכתב יוגדרו הבעיות הרפואיות,  טיפולים ובדיקות שנערכו לאחרונה למועמד וכן מצבו התפקודי הקודם והנוכחי, כפי שהוגדרו על-ידי צוות רב-מקצועי.

5.דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן מלא וחתום על-ידי עובד סוציאלי המכיר את החולה ומשפחתו.

6. כתב למינוי אפוטרופוס, בקשה למינוי אפוטרופוס (במידה והמינוי נמצא בתהליך) או מסמך לייפוי כוח במידה והמועמד לאשפוז סובל מפגיעה בכושר השיפוט.

לעיתים ובהתאם לאבחנה יידרשו מטעם משרד הבריאות מסמכים נוספים או תעודות רפואיות נוספות.

ככלל, משך התהליך עד לקבלת הקוד (מהגשת הפניה ועד לאשפוז המועמד במקרים המתאימים),  תלוי בקצב מסירת המסמכים הדרושים על ידי בני המשפחה.  בהנחה שאין עיכובים מיוחדים, משך התהליך הצפוי הוא כחודש-חודשיים. 

פגישה של בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מלשכת הבריאות 

לשם אישור הצורך באשפוז, יפגשו בני משפחתו של הזקן עם אחות ועובדת סוציאלית לצורך הערכה ראשונית של מצבו וסביבתו הקרובה של המועמד לאשפוז וכן לשיחה על נחיצות האשפוז הסיעודי וחלופות אפשריות. האחות ו/או העובדת הסוציאלית עשויות גם לערוך ביקור בביתו של המועמד לאשפוז..

סיווג המועמד לאשפוז 

לאחר קבלת כל המסמכים והמידע, תדון ועדת סיווג בלשכת הבריאות במצבו של המועמד לאשפוז ותקבע אם המועמד  מסווג כ "סיעודי" או כ "תשוש נפש" (או במצב רפואי-תפקודי אחר) על מנת לקבוע את  התאמתו למסגרת לאשפוז לסיעודיים או לתשושי נפש.

ועדת הסיווג כוללת את הגריאטר המחוזי (יו"ר הוועדה),  אח/ות ועובד/ת סוציאלי/ת. ההחלטה תישלח לפונה בכתב בדואר.

לאחר קבלת כל המסמכים והמידע, תדון ועדת סיווג בלשכת הבריאות במצבו של המועמד לאשפוז ותקבע אם המועמד  מסווג כ "סיעודי" או כ "תשוש נפש" (או במצב רפואי-תפקודי אחר) על מנת לקבוע את  התאמתו למסגרת לאשפוז לסיעודיים או לתשושי נפש.

ועדת הסיווג כוללת את הגריאטר המחוזי (יו"ר הוועדה),  אח/ות ועובד/ת סוציאלי/ת. ההחלטה תישלח לפונה בכתב בדואר.

בחירת המוסד הסיעודי 

למועמד לאשפוז ולבני משפחתו יש זכות לבחור את מוסד האשפוז מבין המוסדות הנמצאים ברישוי משרד הבריאות ברחבי הארץ, שבהם פועלות מחלקות לסיעודיים ו/או תשושי נפש ושבנוסף התקשרו בהסכם עם משרד הבריאות לאשפוז סיעודי באמצעותו (ביתר המוסדות, הפועלים ברישוי אך אין להם הסכם עם משרד הבריאות ניתן להתאשפז רק באופן פרטי).

הזקן ובני משפחתו יוזמנו ללשכת הבריאות לקבלת מידע שיסייע להם לבחור את מוסד האשפוז המתאים ביותר למועמד לאשפוז ולהם, התלוי גם בקיומו של מקום פנוי במוסד. במידה והמוסד מלא, ניתן לבחור להמתין לפינוי מקום, או לבחור מוסד אחר מתוך הרשימה. המשפחה תודיע לרכזת האשפוז על שלושה מוסדות מבוקשים לפי סדר העדיפות המתאים להם.

חישוב השתתפות הזקן והמשפחה במימון האשפוז 

למרות ששירותי האשפוז המוסדי הממושך נמצאים באחריות המדינה, הרי שהמימון של האשפוז מוטל בעקרון על האדם ועל בני משפחתו . רק במידה ואין להם את האמצעים הכלכליים העצמאיים, ישתתף משרד האוצר במימון השהות שלהם במוסד.

להלן מופיעים עיקרי הנושאים הנכללים בחישוב השתתפות המשפחה  בהתאם לחוזר המנהל הכללי 24/05. באם יש סתירה בין הנאמר להלן לבין החוזר, יתבצע התהליך בהתאם לחוזר:

רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תקבע פגישה עם המשפחה כדי לתת הסבר כללי על השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו בדמי האשפוז. בקביעת ההשתתפות של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו במימון האשפוז –  יילקחו בחשבון ההכנסות והנכסים של המועמד לאשפוז, של בן/בת הזוג וכן ההכנסות השוטפות של ילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז.

סך השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו במימון האשפוז נע, בהתאם לתחשיב ההשתתפות, בין 32% מגובה קצבת זקנה לזוג, ועד מלוא הסכום שמשלם משרד הבריאות למוסד הסיעודי (מלוא עלות האשפוז בפועל). סך כל עלות ההשתתפות החודשית של כל המשלמים (המועמד לאשפוז, בן/ בת זוגו וילדיו הבגירים של המועמד) לא יעלה על מלוא עלות האשפוז בפועל עבור אותו מועמד לאשפוז.

קביעת המקורות להשתתפות של המועמד לאשפוז ושל בני משפחתו היאמדורגת:

א. תחילה ימוצו המקורות הכספיים של המתאשפז ובן/בת הזוג על-פי הסדר להלן:

1.סכומי ביטוח סיעודי של המועמד לאשפוז – אם קיים ביטוח כזה.

2.הכנסות שוטפות של המועמד לאשפוז ושל בן/בת זוגו – כל הכנסה, מכל מקור שהוא, המשתלמת להם באורח קבוע או באופן חד פעמי.

3.נכסים כספיים- כספים השייכים לאדם, זמינים מיידית או כאלה הניתנים למימוש בהמשך, כגון: חסכונות, קופות גמל, פיקדונות, תגמולי ביטוח חד פעמיים.

4.הכנסות מנכסי מקרקעין של המתאשפז ושל בן/בת זוגו- כגון דירה שהם משכירים אותה.

בעת מיצוי המקורות הכספיים יילקחו בחשבון עלויות המחייה של בן/בת זוג הנותר בבית, והשארת דמי כיס עבור המתאשפז, הקמתה של מצבה לאחר מותו ועוד.

כאשר לחולה אין בן/בת זוג ואין לו ילדים, והכנסותיו השוטפות אינן מגיעות לעלות האשפוז, משרד הבריאות יכסה את יתרת עלות האשפוז.

להלן המסמכים שיש לצרף לשם חישוב הזכאות לאשפוז סיעודיים ותשושי נפש באמצעות משרד הבריאות, יש לשים לב  שרשימת המסמכים שיש לצרף שונה עבור המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג ועבור ילדיו הבגירים של המועמד:

 • שאלון הצהרה של המתאשפז ובן/בת הזוג חתום בפני עו"ד( בחלק מהלשכות ניתן לחתום בפני עו"ד בלשכת הבריאות המחוזית, בתיאום מראש בלבד)לשאלוני ההצהרה יצורפו כל המסמכים הנדרשים הבאים:
 • טופס מילוי פרטי המתאשפז/ת    טופס מילוי פרטי בן/בת זוג המתאשפז/ת
 • צילומי תעודת זהות של המתאשפז ובן/בת זוג כולל הספח.
 • מסמכים המעידים על הכנסות שוטפות של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • שכיר – תלושי משכורת של 3 חודשים האחרונים
  • גימלאי – תלושי פנסיה של 3 חודשים אחרונים
  • עצמאי – שומת מס הכנסה האחרונה, בתוספת מסמך המעיד על מקדמות שנקבעו לתשלום במשך השנה השוטפת ו/או מע"מ.
  • אדם העובד או שעבד לאחרונה בחברה בה הוא עצמו בעל מניות – שומת מס הכנסה של החברה בנוסף לתלושי המשכורת.
  • מסמכים על קצבאות המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי וסך הסכום המתקבל בכל קצבה.
  • מסמכים על הכנסות קבועות נוספות מכל מקור  (רנטה, גמלאות אחרות, שכר דירה וכו')
 • מסמכים על נכסים כספיים של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • פרטים על חשבונות הבנק של המתאשפז ובן/בת הזוג..
  • תדפיס חשבון עובר-ושב (עו"ש) של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג לשלושה חודשים אחרונים.
  • ריכוז חסכונות מעודכן וריכוז חסכונות שנתי לתאריך 31 לדצמבר של השנה הקודמת, בהם מפורטים כל הנכסים הכספיים
 • נכסי מקרקעין של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג:
  • נסח טאבו ביחס לדירה השייכת למועמד לאשפוז  והסכם שכירות אם הדירה מושכרת לצד שלישי או הסכם רכישה לגבי דירה בדמי מפתח.
  • נסחי טאבו לנכסי מקרקעין אחרים שבבעלות המועמד לאשפוז  ובן/בת זוגו.
 • מסמך הצהרה ומידע בדבר ביטוח סיעודי פרטי של המועמד לאשפוז.
 • מסמכים המעידים על הוצאות של בן/בת הזוג של המועמד לאשפוז בגינן ניתן לקבל הנחה בחישוב ההשתתפות העצמית, הכוללים:
  • מיסי עירייה
  • תשלומי שכר דירה
  • תשלומי משכנתא (אישור מבנק למשכנתאות על גובה ההלוואה, גובה ההחזר החודשי ומועד תום המשכנתא)
  • תשלומי ביטוח בריאות
  • עזרה ביתית מפאת גיל או מצב רפואי

ב. במידה ועלות האשפוז לא כוסתה מהמקורות הכספיים של המועמד לאשפוז ובן/בת הזוג,  נדרש כל אחד מילדי המועמד הבגירים (אם יש כאלה), להשתתף במימון הוצאות האשפוז מתוקף התיקון לחוק דיני משפחה (מזונות) (1959):

כל אחד מבני המשפחה (ובמקרים מסוימים האפוטרופוס של המועמד לאשפוז), יידרש למלא שאלון הצהרה ולחתום עליו בפני עורך דין. בחלק מהלשכות ניתן לחתום בפני עורך דין בלשכת הבריאות המחוזית בתיאום מראש. עריכת חישוב ההשתתפות של בני המשפחה מותנה בקבלת כל המסמכים הנדרשים.

לכל בן/בת בגיר/ה של המועמד לאשפוז  יערך חישוב נפרד לגבי גובה ההשתתפות- החישוב מתבסס על סך ההכנסה האישית השוטפת הממוצעת ברוטו לחודש של הבן/בת הבגיר, לאחר הפחתת הוצאות לדיור (שכר דירה או משכנתא) והוצאות מחיה ולפי חישוב מספר הנפשות במשפחתו של הבן/בת הבגיר/ה הסמוכים על שולחנו ואלו שאינם סמוכים לשולחנו אך הוא מחויב במזונות עבורם.  בעת חישוב השתתפות של כל אחד מילדי המועמד הבגירים, לפי הנוהל, מתחשב משרד הבריאות  במצבים מיוחדים והוצאות חריגות  כגון: משפחה חד הורית/מפרנס יחיד, לימודים של ילדים (נכדים של המועמד לאשפוז) במוסד אקדמי או על-תיכוני או שירות בצבא /שירות לאומי.

ילדים בגירים של המועמד לאשפוז שאין להם הכנסה חודשית שוטפת כלל או שהכנסתם מזערית לפי מבחני ההכנסה, יהיו פטורים מהשתתפות במימון האשפוז.

מסמכים שילדיו הבגירים של המועמד לאשפוז נדרשים לצרף

במידה ואשפוזו של הזקן הכרחי אך ילדיו מסרבים לשתף פעולה בקביעת גובה השתתפותם במימון האשפוז, מאפשר הנוהל לנקוט בהליכים מתאימים כנגד הסרבנים.

סכום ההשתתפות הכספית המצרפית של כל בני המשפחה לא יעלה על עלות האשפוז

על המשפחה להסדיר את מלוא התהליך, טרם האשפוז. משרד הבריאות לא יחזיר למתאשפז או למשפחתו עלויות אשפוז שלא נעשו באמצעות התהליך זה.

בהמשך לחוזר מנהל רפואה 5/96,  כאשר הקשיש מתאשפז באמצעות משרד הבריאות,  המשרד ישלם את עלות האשפוז למוסד במלואה, ויגבה מבני המשפחה את ההשתתפות העצמית.  בני משפחתו של המאושפז לא ישלמו דבר ישירות למוסד עצמו, ואסור למוסד לדרוש לשלם לו עבור שירותים כגון:

חדרי אשפוז – עפ"י נהלי משרד הבריאות, חדרי המגורים מכילים בן 2-4 מיטות אשפוז. אין לגבות ממשפחות תשלום (גם אם המשפחה מוכנה לשלם) על-מנת לבצע האשפוז בחדר בודד. תרופות – במחיר יום האשפוז כלול סעיף רכישת תרופות. טיטולים – החלפת טיטולים במוסד סיעודי מהווה טיפול רפואי לכל דבר ועניין והוראה לשימוש על-ידי רופא לאחר אבחון אורולוגי. מוסדות בסקטור הפרטי המספקים שירותי אשפוז למשרד הבריאות תוגמלו לאחרונה עבור השימוש בטיטולים. לגבי מוסדות ציבור הנושא בבדיקה. מכל מקום, חל איסור לדרוש ולגבות כספים ממשפחות המאושפזים, מאידך, אין חובה לספק טיטולים כל עוד לא הופסק השימוש בקטטר ובפנרוס. כביסה אישית – רוב בתי האבות מאפשרים לדיירים להמשיך וללבוש את הבגדים שהביאו מהבית ודואגים להסדרי כביסה תוך הבטחת המשך שיוך הבגדים הנקיים לבעליו. בכל מקרה אין לדרוש תשלום ממשפחות שהטיפול בכביסה אינו מתאפשר להן.

גילוח, תספורת, טיפול בציפורניים – מהווים חלק מהטיפול הסיעודי האישי וחובה על המוסדות לספקם בתדירות מתאימה ללא תשלום. הסעת חולים לטיפול ואשפוז בבתי חולים כלליים בתעריף יום אשפוז במוסדות הסקטור הציבורי, כלולות  ההסעות בתעריף יום האשפוז. מוסדות פרטיים חייבים לספק את השירות ורשאים להגיש את החשבונות ללשכת הבריאות שאשפזה את החולה ולדרוש החזר תשלום, כאשר אסור לדרוש תשלום מהמשפחות.

התחייבות המשפחה לתשלום

רכזת האשפוז בלשכת הבריאות תודיע לכל אחד מבני המשפחה על סך ההשתתפות שנקבעה לו. כל אחד מבני משפחה, יחתום על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי של סך ההשתתפות שנקבעה לו. החתימה על ההתחייבות תתבצע בלשכת הבריאות בימי קבלת הקהל.

למעמד החתימה יש להביא שני עָרֵבים, שהינם בעלי הכנסה או נכסים. על העָרֵבים להציג בעת החתימה תעודת זהות, תלושי משכורת או אישור פקיד שומה על הכנסותיהם.  בני משפחה יוכלו לחתום כערבים זה לזה. להתחייבויות בסכום חודשי נמוך מאד יתכן להסתפק בערב אחד, באישור מראש מלשכת הבריאות. חתימה על ההתחייבויות והחתמת ערבים תוכל להתבצע בכל לשכת בריאות.

ביצוע חישוב זכאות מחודש:

לשכת הבריאות תערוך חישוב זכאות מחודש במקרים הבאים:

א. בכל שנתיים.

ב. לבקשת מתאשפז, בן/בת זוגו וכל אחד מילדי המתאשפז – עקב שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי.

ג. ביוזמת לשכת הבריאות – אם יש יסוד סביר לחשוב כי בתהליך הזכאות נמסר למשרד מידע חלקי, שגוי או כוזב,  או שחל שינוי במצבם הכלכלי או המשפחתי של המתאשפז, בן/בת זוגו או כל אחד מילדיו של המתאשפז.

ערעור על גובה ההשתתפות העצמית:

כל אחד מבני המשפחה או כולם יחד רשאים להגיש ערעור על קביעת גובה ההשתתפות העצמית, רק לאחר חתימה על כתב התחייבות לתשלום. הערעור יוגש על-ידי פניה בכתב לעובד/ת הסוציאלי/ת בלשכת הבריאות האחראי/ת על אזור מגוריו של המתאשפז, בליווי מכתב בקשה מנומק וכל המסמכים התומכים בבקשת הערעור.  הבקשה, בצירוף המלצת העובד/ת הסוציאלי/ת בלשכת הבריאות, תועבר בכתב אל ועדת הערר המתאימה (מחוזית או ארצית), או אל שתיהן במקביל – לפי נושא/י הערר.

העברה לאשפוז - במחלקה לסיעודיים או תשושי נפש

טרם ההעברה לאשפוז יש לשלם דמי כניסה חד-פעמיים-  דמי כניסה אלה משולמים בנוסף להשתתפות העצמית הקבועה והשוטפת שנקבעה למשפחה כולה. סכום דמי הכניסה הוא כפל סכום ההשתתפות החודשית  המצרפית של המתאשפז ובני משפחתו, ללא החלק שמשולם מתוך קצבאות הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/בת זוגו. סכום דמי הכניסה מחושב בנפרד למתאשפז ובן/בת הזוג ולילדיו הבוגרים של המתאשפז.  לדוגמא:

חישוב סך ההשתתפות של התאשפז ובן/בת זוגו: אם סך ההשתתפות של המתאשפז ובן/בת זוגו עומד על 8000 ₪ לחודש ומתוכם 3000 ₪ הם מקצבת הביטוח הלאומי של המתאשפז ובן/בת הזוג, דמי הכניסה שלהם יהיו 2* (8000-3000) = 10,000

חישוב סך ההשתתפות של כל ילדיו הבוגרים של המאושפז: אם סך ההשתתפות של כל ילדיו הבוגרים של המאושפז הוא 2,400 ₪, סך דמי הכניסה שהם נדרשים לשלם במצטבר יעמוד על 4,800 ₪=2,400*2

בהתאם, סך דמי הכניסה החד-פעמיים למשפחה, על פי דוגמא זו, יהיה הסכום של שני אלה

  ש"ח   10,000+ 4,800= 14,800

אם המתאשפז יעזוב מסיבה כלשהי את המוסד לפני תום החודשיים הראשונים לאשפוזו, יוחזר החלק היחסי מדמי הכניסה על פי מספר הימים שבהם שהה במוסד ובהתאם לנהלים.

אופן התשלום:

תשלום ההשתתפות העצמית יתבצע באחת משתי הדרכים הבאות:

1.הוראת קבע – המתאשפז וכל בני המשפחה המחויבים בתשלום חותמים על הוראת קבע טרם האשפוז. מומלץ לשלם באמצעות הוראת קבע  אשר חוסכת זמן ומונעת תשלום ריבית והצמדה בשל איחורים.

2.שוברים חודשיים לתשלום הנשלחים לכל אחד מן המחויבים לשלם לפי הכתובת שנמסרה. על כל בן משפחה לדווח על שינויים בכתובת ובמצב המשפחתי. את החשבון יש לשלם עד ה- 5 בכל חודש בדרכים הבאות: בבנק הדואר (במזומן או בצ'ק), בלשכת הבריאות (במזומן או באשראי), באתר האינטרנט של משרד הבריאות (באשראי).

מתאשפז לא יופנה למוסד סיעודי לפני שניתנו ושנחתמו התחייבויות לתשלום לטובת משרד הבריאות של כל המחויבים בהשתתפות: המתאשפז, בן/בת זוגו ובניו/בנותיו הבגירים של המתאשפז . עם זאת, במקרים חריגים, לפי שיקול דעת של רופא המחוז/הנפה ו/או רופא גריאטרי מחוזי, יש אפשרות להפנות מתאשפז לאשפוז לפני שנחתמו כתבי התחייבות והוראות קבע לחיוב חשבון על-ידי כל בני המשפחה. במקרים אלו המשפחה תהיה מחויבת בתשלום ותתבצע גביה רטרואקטיבית.

למידע נוסף ותאום פגישת ייעוץ ללא כל התחייבות התקשרו עכשיו 1800-2000-60